Wet goed verhuurderschap heeft gevolgen voor huurders, verhuurders en gemeenten

23 mei 2023 | Vastgoed

De Wet goed verhuurderschap komt eraan. Daarmee worden huurders beter beschermd, worden aan verhuurders strengere eisen gesteld en krijgen gemeenten meer bevoegdheden om in te grijpen bij ongewenste verhuurpraktijken. De wet treedt op 1 juli 2023 in werking.

Met deze wet wil de regering ongewenste verhuurpraktijken voorkomen en worden woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beter beschermd. De wet heeft betrekking op verhuurders van gewone woonruimtes, verhuurders van verblijfsruimtes voor arbeidsmigranten en verhuurbemiddelaars.

Goed verhuurderschap

Het voorstel introduceert verschillende instrumenten, waaronder (basis)normen voor goed verhuurderschap. Die normen zijn meetbaar, handhaafbaar en afdwingbaar. Deze nieuwe regels moeten discriminatie en intimidatie tegengaan. Ook moeten huurovereenkomsten op schrift worden gesteld en dient de huurder over bepaalde zaken te worden geïnformeerd, zoals zijn rechten en plichten wat betreft het gehuurde. De wet wil verder voorkomen dat te hoge waarborgsommen en onredelijke servicekosten worden gevraagd. Verhuurbemiddelaars mogen geen dubbele bemiddelingskosten meer vragen.

Geen misbruik

Ook voor gemeenten heeft de wet gevolgen. Die moeten erop toezien dat verhuurders niet langer misbruik kunnen maken van de sociaaleconomische kwetsbare positie van huurders. Dit misbruik leidt tot excessieve huurprijzen, achterstallig onderhoud, overbewoning, verloedering, discriminatie en intimidatie. Met de nieuwe wet kunnen gemeenten extra eisen stellen aan de verhuurder over het onderhoud van de woning en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen.

Verhuurvergunning

Deze wet creëert de bevoegdheid voor gemeenten om via een gebiedsgerichte verhuurvergunning strengere eisen te stellen aan verhuurders in dergelijke gebieden. Ook kunnen zij malafide verhuurders uit zo'n gebied weren als zij zich niet willen gedragen conform de norm voor goed verhuurderschap. De wet stelt gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op en het handhaven van de algemene regels en de verhuurvergunning. Gemeenten krijgen hiervoor enkele instrumenten: ze kunnen een waarschuwing geven, bestuursdwang uitoefenen, bestuurlijke boetes uitdelen en – als laatste redmiddel – het beheer van een woning overnemen. Ook moeten gemeenten een meldpunt instellen waar anoniem en kosteloos meldingen kunnen worden gedaan van ongewenst verhuurgedrag.

Waarborgsom

Een belangrijk onderdeel van de wet betreft de waarborgsom. Deze wordt gemaximeerd op tweemaal de kale huurprijs. Ook komen er andere regels over de verrekening van de waarborgsom: er gelden specifieke termijnen voor het terugbetalen van de waarborgsom en de verhuurder dient de huurder schriftelijk te informeren als hij de waarborgsom wil verrekenen.

Inwerkingtreding

De Wet goed verhuurderschap treedt op 1 juli in werking. De wet geldt alleen voor huurovereenkomsten die na die datum worden aangegaan. Voor eerder (niet met arbeidsmigranten) afgesloten huurovereenkomsten geldt een overgangstermijn van een jaar.

Bron:Overig| wetswijziging| 22-05-2023