Vermogen in het buitenland: huur- en zorgtoeslagen terecht teruggevorderd

2 mei 2023 | Bestuursrecht

Een man ontvangt jarenlang huur- en zorgtoeslagen. Dat verandert als blijkt dat hij vermogen in het buitenland heeft. Heeft de Belastingdienst terecht de toeslagen op nul vastgesteld en de te veel betaalde toeslagen teruggevorderd? Daarover besliste de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep.

Een man ontvangt al jaren huur- en zorgtoeslagen. De Belastingdienst/Toeslagen besluit de huur- en zorgtoeslag over enkele jaren te herzien en stelt deze vast op nul. Daarnaast vordert de Belastingdienst de te veel betaalde huur- en zorgtoeslag terug. De man gaat hiertegen in bezwaar, dat ongegrond wordt verklaard. Ook het beroep bij de rechtbank Midden-Nederland slaagt niet.

Vermogen in Spanje

Uit inkomensgegevens van de belastinginspecteur bleek dat de man vermogen in Spanje heeft, dat boven de vermogensgrens uitkomt. Ook had hij voordeel uit sparen en beleggen. De rechtbank oordeelt dat de Belastingdienst/Toeslagen de eerder vastgestelde toeslagen terecht heeft herzien en de te veel betaalde toeslagen terecht heeft teruggevorderd. Nu de inspecteur heeft vastgesteld dat de man vermogen in Spanje heeft, zijn de inkomensgegevens van de man gewijzigd waardoor hij niet meer in aanmerking kwam voor zorg- en huurtoeslag. Of hij in Spanje wel of geen belasting over zijn vermogen moet betalen, maakt dat niet anders. Volledige terugvordering van het te veel betaalde bedrag is niet onevenredig, zo oordeelt de rechtbank ook.

Ander bestuursorgaan

De Afdeling stelt voorop dat de Belastingdienst/Toeslagen een ander bestuursorgaan is dan de inspecteur van de Belastingdienst. De inspecteur stelt de inkomensgegevens vast, waarvan de Belastingdienst/Toeslagen in beginsel mag uitgaan. De rechtbank heeft daarom terecht overwogen dat de Belastingdienst/Toeslagen mocht uitgaan van het door de inspecteur vastgestelde verzamelinkomen en vermogen van de man. Het betoog van de man richt zich op de naar zijn oordeel onterechte en onrechtmatige vaststelling van zijn inkomensgegevens door de inspecteur. Of dat betoog juist is, is in deze procedure bij de Afdeling niet aan de orde en wordt hier dus ook niet beoordeeld.

Herzien bij wijziging

Op de zitting heeft de Belastingdienst toegelicht dat zij de toeslagen zal herzien als de procedures over navorderingsaanslagen leiden tot een wijziging van de inkomensgegevens en dit gevolgen heeft voor de toeslagen die hier aan de orde zijn. Dit laat volgens de Afdeling onverlet dat de Belastingdienst/Toeslagen bij het nemen van de besluiten mocht uitgaan van het verzamelinkomen en het vermogen zoals deze over die jaren door de inspecteur zijn vastgesteld. De Afdeling verklaart het hoger beroep dan ook ongegrond, de uitspraak van de rechtbank wordt bevestigd. De man moet de te veel betaalde toeslagen terugbetalen.

ECLI:NL:RVS:2023:1638

 

Bron:Raad van State| jurisprudentie| ECLI:NL:RVS:2023:1638| 01-05-2023