Schadevergoeding voor seksueel misbruik moet helemaal worden betaald

13 juli 2022 | Insolventierecht

Een man moet een vrouw die hij jaren geleden heeft misbruikt nog een fors bedrag betalen. Dat lukt hem niet. Hij wil worden toegelaten tot de schuldsanering en daarna met een schone lei verdergaan. De vraag is of dat kan.

De man heeft een schuld aan een vrouw van 118.900 euro. Hij kan dat bedrag niet terugbetalen en biedt een betalingsregeling aan: hij betaalt 2,64 procent daarvan, tegen finale kwijting. Omdat de vrouw dit weigert, vraagt de man de rechtbank Rotterdam de vrouw te dwingen deze betalingsregeling te accepteren. Ook wil hij worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling.

Seksueel misbruik

Het percentage dat de man aanbiedt is ook wat de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren altijd voor ogen heeft. De man is 74 jaar en kan niet méér inkomsten krijgen dan zijn AOW en pensioen. Meer kan hij niet aflossen. De vrouw wil het volle bedrag ontvangen. Reden: de man is in 2009 veroordeeld de vrouw een forse schadevergoeding te betalen, omdat hij haar seksueel heeft misbruikt toen zij nog minderjarig was. Van de geëiste schadevergoeding heeft de man inmiddels 24.774 euro voldaan, maar er staat nog ruim een ton open.

Belangenafweging

De rechtbank acht het seksuele misbruik zo ernstig verwijtbaar dat de vrouw, ook na zoveel jaar, niet hoeft in te stemmen met het saneren van haar vordering. Haar belang om de vordering te blijven verhalen op de man weegt zwaarder dan het belang van de man om van zijn schuld te worden bevrijd.

Strafzaak

In de Faillissementswet staat dat bij beëindiging van de schuldsaneringsregeling geen schone lei wordt verkregen bij vorderingen die voortvloeien uit een strafrechtelijke veroordeling, zoals een schadevergoeding aan een benadeelde partij. Dat geldt ook voor vorderingen die voortvloeien uit een veroordeling door de civiele rechter tot betaling van schadevergoeding. Maar hier zit een grens aan: het slachtoffer moet hebben geprobeerd de vordering in de strafzaak aanhangig te hebben gemaakt. Maar de vrouw had ten tijde van het strafrechtelijke proces niet de mogelijkheid om de schadevergoeding in het strafproces te vorderen. De wet bood toen die optie nog niet. Daarom geldt de begrenzing van de uitzondering (de verwijzing van de strafrechter naar de civiele rechter) niet voor deze situatie.

Geen schuldregeling

In dit geval heeft de man geen belang bij toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Want zelfs na afloop van een schuldsaneringsregeling kan de vrouw haar vordering afdwingen. Zij zal verhaal kunnen blijven nemen op het inkomen van de man, die dus niet in de schuldregeling komt.

ECLI:NL:RBROT:2022:5165

Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2022:5165 FT EA 22/270| 01-06-2022