Schaatsen in de zomer zonder vergunning, soms kan het

7 december 2021 | Bestuursrecht

Volgens de milieuvergunning kan er in de winter op een kunstijsbaan worden geschaatst. Maar ook in de zomer staan de schaatsers op het ijs. Kan dat zomaar?

De stichting die in Haarlem een kunstijsbaan exploiteert beschikt over een milieuvergunning. In 2018 vernieuwt de stichting de installatie voor het maken van kunstijs. Omdat daardoor de hoeveelheid ammoniak omlaag wordt gebracht, is volgens het college van burgemeester en wethouders (B&W) niet langer een omgevingsvergunning vereist voor de inrichting. De stichting valt nu onder het Activiteitenbesluit milieubeheer.

In maart 2020 wordt de ijsbaan gesloten in verband met corona, maar vanaf juli 2020 wordt deze voor zes dagen per week opengesteld voor kunstschaatsen. Om dit mogelijk te maken, is nieuw ijs aangebracht op de ijshockeybaan.

Milieuvergunning

De vereniging Milieudefensie vraagt B&W om handhavend op te treden tegen de opening van de ijsbaan voor schaatsen op kunstijs in de zomer. Dat verzoek wordt afgewezen, waarop Milieudefensie naar de rechter stapt. Volgens de rechtbank Noord-Holland blijkt uit de aanvraag van de milieuvergunning dat de ijsbaan alleen geopend zou zijn voor schaatsen in het winterseizoen. De ijsbaan is in de zomer wel open voor andere activiteiten (rommelmarkten, beurzen, sportevenement), maar niet voor schaatsen.

Activiteitenbesluit

Dat het zomerschaatsen en het maken van ijs daarvoor niet onder de milieuvergunning vallen, betekent echter niet dat er sprake is van een overtreding, oordeelt de rechtbank. Na het aanpassen van de koelinstallatie valt de stichting onder het Activiteitenbesluit. Aan de hand daarvan moet worden getoetst of niet-vergunde activiteiten, zoals zomerschaatsen en het maken van ijs daarvoor, zijn toegestaan. In dit geval hoefde voor activiteiten die buiten de milieuvergunning vallen geen wijziging van de vergunning te worden aangevraagd. B&W heeft terecht betoogd dat het Activiteitenbesluit het mogelijk maakt dat er in de zomer ijs wordt gemaakt en dat er dan kan worden geschaatst. Dat heeft Milieudefensie niet bestreden, zodat er geen sprake is van een overtreding waartegen B&W handhavend zou moeten optreden.

Rechtsgevolgen

De rechtbank concludeert samenvattend dat B&W er ten onrechte vanuit is gegaan dat het zomerschaatsen en het maken van ijs daarvoor onder de milieuvergunning vallen. Daarom is het beroep van Milieudefensie gegrond en wordt het bestreden besluit vernietigd. Maar de rechtsgevolgen van het bestreden besluit kunnen in stand blijven: er is immers geen wettelijk voorschrift overtreden.

ECLI:NL:RBNHO:2021:10632

Bron: Rechtbank Noord-Holland | jurisprudentie | 06-12-2021