Mondelinge overeenkomst tot stand gekomen?

25 oktober 2021 | Overeenkomstenrecht

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en de aanvaarding daarvan. In de meeste gevallen kan een overeenkomst mondeling tot stand te komen en hoeven de afspraken niet schriftelijk te worden vastgelegd. Bewijsrechtelijk heeft een schriftelijke overeenkomst de voorkeur boven een mondelinge. De koop van een woning moet meestal schriftelijk worden vastgelegd, maar in een aantal gevallen kan de koop van een woning mondeling tot stand komen. Bij de beoordeling of er een mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen wordt gekeken naar wat partijen over en weer hebben verklaard, wat de bedoeling is van partijen en of partijen op essentiële punten overeenstemming hebben bereikt.

Tijdens een procedure ging het over de vraag of er een mondelinge overeenkomst voor de koop van twee percelen tot stand was gekomen. Het ging om de verkoop van twee percelen met de bestemming bedrijfsactiviteiten als grond voor woningbouw. De verkoop ging gepaard met een groot financieel belang. Volgens het gerechtshof spelen daarom niet alleen de prijs en het object een essentiële rol bij de koop, ook de datum van levering is in deze situatie van belang. Tijdens het eerste gesprek tussen partijen is er geen overeenstemming bereikt over de datum van levering, waardoor er op dat moment geen koopovereenkomst tot stand is gekomen.

De koper was van mening dat de verkoper wel de schijn had gewekt dat er een overeenkomst tot stand zou komen. Daarom vond hij dat het afbreken van de onderhandelingen door de verkoper onrechtmatig was. Volgens het gerechtshof mogen partijen de onderhandelingen afbreken, tenzij dit vanwege een bepaalde omstandigheid onaanvaardbaar zou zijn. In deze situatie zijn er onvoldoende feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat de koper er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat een overeenkomst met de verkoper tot stand zou komen.

Bron: Belastingdienst | jurisprudentie | ECLI:NL:GHDHA:2021:823 | 20-10-2021