Meerdere manieren om betalingsonmacht te melden aan pensioenfonds

24 december 2021 | Ondernemingsrecht

Bedrijven die door financiële moeilijkheden geen pensioenpremies kunnen afdragen, moeten dit ‘onverwijld’ melden aan het pensioenfonds. De Hoge Raad heeft de regels voor de manier waarop die melding moet plaatsvinden opgerekt.

Een thuiszorgorganisatie was in financiële problemen gekomen. Zij had haar personeelsadministratie uitbesteed aan een ander bedrijf, dat failliet ging. Daardoor waren de bedragen die bestemd waren voor het bedrijfstakpensioenfonds niet afgedragen. Het pensioenfonds wordt hiervan op de hoogte gesteld met een brief van de advocaat van de thuiszorgorganisatie. Hierin is uitgelegd hoe het bedrijf er financieel voorstaat. Vervolgens stelt het pensioenfonds de bestuurder aansprakelijk voor de achterstallige pensioenpremies. Reden: hij heeft niet op de juiste wijze melding gemaakt van de betalingsonmacht. De bestuurder krijgt een claim aan zijn broek van bijna 9 ton. Daarover gaat hij procederen.

Melding

Bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vangt de bestuurder bot. Volgens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) dient een bestuurder onverwijld, nadat is gebleken dat de onderneming niet tot premieafdracht in staat is, een melding hiervan te maken aan het bedrijfstakpensioenfonds. Er gelden nadere eisen waaraan die melding moet voldoen. Het feit dat het pensioenfonds op de hoogte was van de financiële problemen, door de brief van de advocaat, ontslaat de bestuurder niet van de verplichting om formeel melding te maken van betalingsonmacht, aldus het hof. De brief van de advocaat is geen rechtsgeldige mededeling van betalingsonmacht.

Andere wijzen

De Hoge Raad ziet dat anders. Een melding van betalingsonmacht kan achterwege blijven, indien het bedrijfstakpensioenfonds tijdig op andere wijze dan door middel van een melding van betalingsonmacht op de hoogte is geraakt van de betalingsonmacht en van de omstandigheden die daartoe hebben geleid. Ook voor volgende tijdvakken hoeft geen melding van betalingsonmacht te worden gemaakt, zolang nog sprake is van een betalingsachterstand. De Hoge Raad constateert dat de thuiszorgorganisatie en het pensioenfonds vaak contact hebben gehad over de financiële situatie. Er was zelfs een boekenonderzoek gedaan. Het pensioenfonds wist van de betalingsmoeilijkheden en ook van de aanvraag van het faillissement van de thuiszorgorganisatie. Kortom: ook op andere wijzen dan de officiële melding kan een pensioenfonds op de hoogte raken van betalingsonmacht van een premieplichtig bedrijf.

ECLI:NL:HR:2021:1976

 

Bron: Hoge Raad | jurisprudentie | 18-01-2022