Leverancier hoefde niet te waarschuwen voor ‘gevaarlijke’ machine

23 november 2022 | Overeenkomstenrecht

Wanneer er letselschade ontstaat na een ongeluk met een machine, wordt er gekeken wie aansprakelijk is. De producent of de leverancier? En wie had de gebruiker van de machine moeten waarschuwen voor de risico’s?

Deze kwestie speelde toen een medewerker van een bouwbedrijf een asfalteermachine bediende. Het apparaat reed achteruit, waarbij de man bekneld raakte tussen de machine en een vrachtauto. Volgens de verzekeraar, die de man een schadevergoeding van € 105.000 uitkeerde, voldeed het apparaat niet aan de veiligheidseisen van de Europese Machinerichtlijn. Zo was de constructie ongeschikt om de bedieningsman goed af te schermen, had de machine geen ‘dodemansknop’ en was de gebruiksaanwijzing zo dik dat het onwaarschijnlijk is dat de bedieningsman deze helemaal heeft gelezen. Volgens de Arbeidsinspectie, die het bouwbedrijf een boete van € 13.500 oplegde, beperkte de machine de gevaren voor gebruikers onvoldoende. De verzekeraar stelt de leverancier van de machine aansprakelijk voor de letselschade, maar verliest dat in een procedure bij de rechtbank. De verzekeraar gaat in hoger beroep bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Productaansprakelijkheid

De hoofdregel van de Europese Richtlijn Productaansprakelijkheid is dat de producent aansprakelijk is voor ondeugdelijke producten. De leverancier die door de verzekeraar is aangesproken is niet de producent. De vraag is: kan de leverancier als producent worden aangemerkt? Nee, zegt het hof: de leverancier heeft geen productiewerkzaamheden verricht. Ook heeft de leverancier niet zijn naam, merk of een ander onderscheidingsteken op de machine aangebracht. Dat de leverancier en de producent tot hetzelfde concern behoren, betekent nog niet dat er tussen hen een dermate nauwe band bestaat dat de leverancier als producent kan worden gezien.

Waarschuwen

Is de leverancier dan aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad? Volgens de verzekeraar heeft de leverancier onrechtmatig gehandeld door het gevaar van de asfalteermachine niet te onderkennen en geen maatregelen te nemen. De producent kende de gevaren van de machine, aldus de verzekeraar, en die kennis moet aan de leverancier worden toegekend. De leverancier had daarom zijn afnemers vooraf moeten waarschuwen voor het risico op beklemming. Maar met dit soort asfalteermachines zijn in het verleden geen ongelukken gebeurd. Daarom hoefde van de leverancier niet te worden verwacht dat hij zijn afnemers zou informeren over het risico op beklemming bij achteruitrijden, of andere maatregelen zou nemen. Nu de verzekeraar onvoldoende heeft gesteld dat de leverancier een op zijn rustende zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden, is van onrechtmatig handelen of nalaten door de leverancier geen sprake. Net als de rechtbank wijst het gerechtshof de vorderingen van de verzekeraar af.

ECLI:NL:GHSHE:2022:3935

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2022:3935

Bron:Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch| jurisprudentie| ECLI:NL:GHSHE:2022:3935| 22-11-2022