Geen waardedalingvergoeding voor huis buiten risicogebied gaswinning Groningen

23 augustus 2022 | Bestuursrecht

Dat fysieke schade door de gaswinning in Groningen is vergoed, betekent niet meteen dat er op die locatie ook waardedaling is opgetreden. Een eigenaar van een huis buiten het risicogebied heeft daarom geen recht op een schadevergoeding, zo oordeelt de rechtbank Noord-Nederland.

De eigenaar van een huis in Groningen vraagt een schadevergoeding voor de waardedaling van zijn woning aan bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG wijst dit verzoek af, omdat het huis van de man buiten het gebied ligt waar waardedaling is vastgesteld die veroorzaakt wordt door gaswinning of gasopslag. De man stapt hierop naar de rechtbank Noord-Nederland.

Strijd met EVRM

Het ontbreken van enige mogelijkheid tot afwijken van de door IMG gehanteerde methode is volgens de huiseigenaar in strijd met artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De afgelopen jaren is er substantiële fysieke schade aan zijn huis opgetreden door de mijnbouw, waar ook een vergoeding voor is toegekend. Deze fysieke schade, ook wanneer deze is hersteld, zorgt ervoor dat zijn huis minder waard is, zo stelt de man, die als makelaar werkzaam is.

Onderzoek

Het feit dat er een vergoeding is toegekend voor fysieke schade aan de woning, betekent niet dat op die locatie ook waardedaling is opgetreden, zo reageert het IMG. De gevraagde vergoeding voor waardedaling heeft alleen betrekking op de ligging van het huis in het risicogebied en de blootstelling van de woning aan bevingen met een grondsnelheid van minimaal 2,9 mm/s. Daarnaast heeft een onderzoek hiernaar, het Atlas-onderzoek, uitgewezen dat schade aan een woning op zichzelf geen verlagend effect heeft op de waarde ervan.

Waardedalingsgebied

Er is geen grond voor het oordeel dat artikel 6 EVRM is geschonden, zo concludeert de rechtbank. Ter zitting heeft het IMG uitdrukkelijk bevestigd dat het bestreden besluit uitsluitend betrekking heeft op waardedaling als gevolg van de ligging in het risicogebied, en niet op gestelde waardedaling door fysieke schade. De besluitvorming van het IMG is dus beperkt tot waardedaling als gevolg van de ligging in het risicogebied, zo stelt de rechtbank vast. Wat de man heeft aangevoerd over de gevolgen van fysieke schade voor de waarde van zijn huis kan dan ook niet leiden tot gegrondverklaring van het beroep.

Atlas-methode

De gronden die de man verder aanvoert zien op de methode die het IMG hanteert bij de beoordeling van aanvragen tot vergoeding van waardedaling, en de daarmee samenhangende bepaling van de omvang van het waardedalingsgebied. Daarover is eerder al door de meervoudige kamer van de rechtbank Noord-Nederland beslist, in die zin dat het IMG de aanvragen mag toetsen aan de hand van de zogeheten 'Atlas-methode' en dat de werkwijze van het IMG voldoende ruimhartig, redelijk en aanvaardbaar is.

Afgebakend

De rechtbank wijst er hierbij op dat met het Atlas-onderzoek is onderzocht waar waardedaling door de ligging in het effectgebied zich voordoet. Daarna is per postcodegebied een vergelijking gemaakt met het percentage gehonoreerde aanvragen voor fysieke schadevergoeding, de schade-intensiteit. Met de uitkomsten van het onderzoek is het risicogebied afgebakend. De stellingen van de man miskennen volgens de rechtbank dat uit het onderzoek blijkt dat in zijn postcodegebied waardedaling door de ligging in het effectgebied is uitgesloten, en dat dit zo blijkt te zijn voor gebieden met minder dan 20 procent schade-intensiteit. Hij heeft verder ook niks concreets aangevoerd waardoor aan de uitkomsten van het onderzoek zou moeten worden getwijfeld, aldus de rechtbank. Het beroep is dan ook ongegrond, het bestreden besluit kan in stand blijven.

ECLI:NL:RBNNE:2022:2823

Bron:Rechtbank Noord-Nederland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNNE:2022:2823 LEE 22/286| 03-08-2022