Geen recht op inzage in servicekosten

12 mei 2022 | Ondernemingsrecht

Huurders van units in een overdekte markt vinden dat zij te veel servicekosten betalen. Ze willen inzicht in de manier waarop die kosten zijn opgebouwd. De kantonrechter wijst dat af.

In een overdekte markt worden units verhuurd aan ondernemers. Drie van hen vinden dat zij te veel servicekosten betalen. De ondernemingsvereniging stapt namens hen naar de rechtbank Noord-Holland en eist inzage in de onderliggende stukken over de jaren 2010-2020, om zo te bezien hoe de servicekosten tot stand zijn gekomen en of ze wel eerlijk zijn verdeeld onder de huurders. De ondernemersvereniging heeft twijfels over de juistheid van de besteding en de verdeelsleutels van de servicekosten.

Controleverklaringen

De kantonrechter leest dit als: de ondernemersvereniging wil dat de verhuurder rekening en verantwoording aflegt over de in rekening gebrachte servicekosten. Maar dat is al gedaan: er zijn immers controleverklaringen van een accountant. Bovendien is in de algemene (huur)voorwaarden niet overeengekomen dat huurders recht hebben op meer inzicht in de totstandkoming van de eindafrekening dan zoals al is gegeven. Verder bestaat er geen algemeen recht voor huurders om inzage te krijgen in de achterliggende stukken bij een eindafrekening van servicekosten. De controleverklaringen van de accountant bieden, aldus de kantonrechter, een afdoende waarborg voor de huurders: na controle van de financiële overzichten is geconstateerd dat de eindafrekeningen in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden. De ondernemersvereniging stelt nog dat niet kan worden uitgegaan van de onafhankelijkheid van een accountant, omdat deze wordt ingehuurd en betaald door de verhuurder. Maar daaraan gaat de rechter voorbij: twijfels over de onafhankelijkheid moeten concreet worden gemaakt en dat doet de ondernemersvereniging niet.

Onjuistheden

Nu er controleverklaringen liggen, heeft de ondernemersvereniging er onvoldoende belang bij inzage te krijgen in de onderliggende stukken. Dat zou anders kunnen zijn als de ondernemersvereniging aannemelijk had gemaakt dat er onjuistheden in de eindafrekeningen stonden en dat de ondernemers als gevolg daarvan te veel hebben betaald. Dat heeft de ondernemersvereniging echter niet aangetoond. Daar komt bij dat de ondernemingsvereniging over de jaren 2010-2014 überhaupt geen inzage in de documenten meer kan krijgen: als er al een recht was om controleverklaringen van de accountant te vorderen, dan is dat nu verjaard.

Administratiekosten

Tot slot vindt de ondernemersvereniging dat de administratiekosten niet meer mogen zijn dan 5 procent van het totaal aan servicekosten. Nu is dat 15 procent, overeengekomen in de algemene voorwaarden. De ondernemersvereniging betoogt dat 5 procent in de verhuurmarkt als redelijk wordt beschouwd, maar, zo oordeelt de kantonrechter, dat is in de rechtsverhouding tussen deze partijen niet relevant.

ECLI:NL:RBNHO:2022:3821

 

Bron: Rechtbank Noord-Holland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBNHO:2022:3821 | 11-05-2022