Geen dakkapel als het niet kan volgens Welstandscommissie

18 januari 2023 | Bestuursrecht

Een dakkapel, veel huiseigenaren willen dat wel. En lopen vaak tegen de eisen van welstand aan. Maar als andere woningen wel een dakkapel hebben, geldt bij een weigering van de vergunning dan niet ‘ongelijke behandeling’?

Een woningeigenaar dient een aanvraag in voor een omgevingsvergunning: hij wil een dakkapel bouwen aan de voorkant van zijn huis. Het college van burgemeester en wethouders wijst de aanvraag af. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat dat een omgevingsvergunning wordt geweigerd als het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met de redelijke eisen van welstand. De Welstandscommissie had eerder negatief geadviseerd. Daaraan is het college niet gebonden, maar het moet wel nagaan of het advies zorgvuldig tot stand is gekomen, de redenering begrijpelijk is en de getrokken conclusies daarop aansluiten. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat het college het negatieve welstandsadvies aan het besluit ten grondslag heeft mogen leggen. De man beroept zich nog op het gelijkheidsbeginsel, maar zonder succes. Nu de man bij de rechtbank geen gelijk krijgt, stapt hij naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geen ongelijke behandeling

Daar wijst de man op zijn overbuurman: die heeft ook een dakkapel aan de voorzijde van het huis. Waarom daar wel en waarom hij niet? Achter zijn straat hebben huizen ook dakkapellen aan de voorkant. De Afdeling wijst naar het gemeentelijk beleid dat is neergelegd in de Welstandsnota: de voorzijde van woningen moet zo veel mogelijk worden gevrijwaard van dakkapellen. De huizen mét dakkapel, die de man heeft genoemd, zijn niet vergelijkbaar met zijn eigen woning. Die dakkapellen zijn gebouwd voordat het beleid van kracht was, dus legaal. Er is dan ook geen sprake van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen door het college, oordeelt de Afdeling.

Hardheidsclausule

De man kan ook geen geslaagd beroep doen op de hardheidsclausule. In de Welstandsnota staat wel dat het college, ondanks strijd met redelijke eisen van welstand, kan besluiten de omgevingsvergunning te verlenen, maar dan moet sprake zijn van zwaarwegende economische of maatschappelijke gronden. De man wil de dakkapel plaatsen om meer ruimte en zonlicht in zijn huis te realiseren om zijn hobby te kunnen uitoefenen. Dat zijn geen zwaarwegende gronden die tot afwijking van het welstandsadvies kan leiden. De man moet het doen zonder dakkapel.

ECLI:NL:RVS:2022:3992

Bron:Raad van State| jurisprudentie| ECLI:NL:RVS:2022:3992| 17-01-2023