Gebrek aan woning ligt niet altijd aan verkoper

31 mei 2022 | Vastgoed

Een gekocht huis kan gebreken vertonen. Maar een half jaar na de koop nog daarover klagen bij de verkoper, is toch echt te laat.

Dat blijkt weer uit deze koop van een woning met bijgebouw, voor 1.750.000 euro. Op een vragenlijst laat de verkoper weten geen last te hebben (gehad) van daklekkages. Maanden voor de levering van het huis meldt een deskundige dat het dak in goede staat is. Kort voor de levering ziet de koper echter vochtvlekken in het plafond van het bijgebouw. De verkoper laat weten dat er enkele jaren geleden een lekkage was, en zegt toe dit te laten controleren. Zes maanden na de levering is de vochtplek een ernstige lekkage geworden. De verkoper stelt dat dit hem niet kan worden aangerekend.

Non-conform

Omdat de verkoper de schade niet betaalt, stapt de koper naar de rechtbank Noord-Holland. Hij stelt dat de verkoper toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. Volgens hem heeft de verkoper een ‘non-conform’ bijgebouw geleverd (een gebrekkig dak) en daarom is hij schadeplichtig voor het herstel, in totaal 15.449 euro. Ook heeft de verkoper zijn mededelingsplicht geschonden door niet voor of bij het sluiten van de koopovereenkomst te vertellen over de lekkage. De verkoper betwist dit alles: de koper heeft de staat van het bijgebouw bij de levering aanvaard en wist dat deze niet optimaal was.

Gebrek

De kantonrechter vindt dat niet is komen vast te staan dat (de oorzaak van) de lekkage, en daarmee het gebrek, al op de dag van de levering aanwezig was. Er was weliswaar een vochtplek, maar de koper heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er verband bestaat tussen die vochtplek en de eerdere lekkage. De vochtplek die de koper constateerde was bij de levering niet groter geworden. De dakdekker heeft geen lekkages aangetroffen, een andere deskundige bevestigt dat.

Schade

De kantonrechter ziet geen aanleiding om aan deze verklaringen te twijfelen. Kortom, het is niet komen vast te staan dat op de datum van de levering sprake was van een gebrek aan het bijgebouw dat heeft geleid tot de lekkage en bijbehorende schade later dat jaar. Hoewel de verkoper de lekkage van jaren geleden op de vragenlijst had moeten vermelden, staat niet vast dat die lekkage (waarna het dak is vernieuwd is) verband houdt met de lekkage waarmee de koper later te maken kreeg.

ECLI:NL:RBNHO:2022:3687. 

Bron:Rechtbank Noord-Holland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNHO:2022:3687| 03-05-2022