Curatele noodzakelijk voor zorgmijder

14 april 2023 | Personen- en familierecht

Gaat het te ver om een man met schizofrenie, die kampt met drugsproblemen en hoge schulden, onder curatele te stellen? Het gerechtshof Amsterdam oordeelt van niet.

Een man met schizofrenie en drugsproblemen wordt meerdere keren opgenomen in een kliniek voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en verslaving. Hij blijkt een ‘zorgmijder’ te zijn. Hij houdt zich niet aan de afspraken en is al eens ongeoorloofd uit de kliniek vertrokken. Daarnaast kampt hij met ernstige financiële problemen. Op verzoek van de kliniek heeft de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam daarom een curator benoemd tot provisioneel bewindvoerder. De man gaat hiertegen in beroep en vraagt het hof Amsterdam de curatele op te heffen. Hiervoor is volgens hem geen grondslag, en hij vindt het onterecht dat hij om zijn schuldenlast als handelingsonbekwaam wordt aangemerkt. Zijn schulden kan hij zelf wel regelen. Mocht er toch bescherming nodig zijn, dan is curatele een te verstrekkende vorm, zo stelt hij.

Belangenbehartiging

De rechter kan een meerderjarige onder curatele laten stellen als die tijdelijk of duurzaam zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt door zijn lichamelijke of geestelijke toestand, of door gewoonte van drank- of drugsmisbruik. Daarbij geldt dat de behartiging van die belangen niet met een minder verstrekkende voorziening kan worden bereikt.

Gevaarlijke incidenten

Deze man kampt met verschillende problemen en is hiervoor meerdere keren opgenomen in een kliniek. Na beëindiging van een opname in november 2021 vonden er verschillende gevaarlijke incidenten plaats, die verband hielden met een psychose en akoestische hallucinaties. Zo reed de man onder invloed op fietsers in, probeerde hij een huis in brand te steken en bracht hij een auto schade toe. Nadat hij opnieuw was opgenomen, is hij ongeoorloofd uit de kliniek weggegaan. Daarna is weer een zorgmachtiging verleend, met als doel hem te verplichten zijn medicijnen in te nemen.

Eerder was er een schuldsaneringsregeling van toepassing. Maar inmiddels stapelen de schulden zich weer op tot meer dan € 9.000. Het lukt de man ook niet altijd de juiste informatie aan te leveren voor kwijtscheldingsregelingen waarmee hij zijn financiële positie zou kunnen verbeteren. Zijn huisvestingssituatie is onzeker. Hij heeft nog wel een huurwoning bij het Leger des Heils, maar die wil dat de man vertrekt omdat er meldingen zijn gedaan van overlast.

Curatele noodzakelijk

De man is niet in staat om zijn belangen behoorlijk waar te nemen, zo oordeelt het hof. Dat geldt voor zijn vermogensrechtelijke belangen zoals zijn schulden en huisvesting, en voor zijn niet-vermogensrechtelijke belangen zoals de zorg die hij nodig heeft. Hij brengt daardoor zowel zijn eigen veiligheid als die van anderen in gevaar. Goede behartiging van zijn belangen kan volgens het hof niet met een minder vergaande voorziening worden bewerkstelligd. Anders dan een bewind voorkomt een curatele namelijk dat hij rechtsgeldige rechtshandelingen kan verrichten waardoor zijn financiële situatie verder verslechtert. Aan de wettelijke eisen voor een curatele is daarom voldaan. Het hof acht, net als de kantonrechter, een curatele noodzakelijk en bekrachtigt de beschikking van de rechtbank.

ECLI:NL:GHAMS:2023:610

 

Bron:Gerechtshof Amsterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:GHAMS:2023:610, 200.316.896/01| 11-04-2023