Chalet wordt gezien als bouwwerk

21 november 2021 | Bestuursrecht

Voor het bouwen of plaatsen van een bouwwerk is in veel gevallen een omgevingsvergunning vereist. Wanneer deze vergunning wel vereist maar niet aangevraagd is, is het bevoegd gezag in beginsel verplicht om handhavend op te treden.

Om te beoordelen of een omgevingsvergunning nodig is, wordt er gekeken naar bepaalde kenmerken van het bouwwerk. Bij een bepaalde omvang moet er voor het bouwwerk een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Zowel de afmeting als de invloed van het bouwwerk op de omgeving speelt hierbij een rol. Ook wordt de plaatsgebondenheid van het bouwwerk beoordeeld. Is het bouwwerk in of aan de grond verbonden en is het de bedoeling dat het permanent blijft staan, dan is meestal een omgevingsvergunning vereist.

Omgevingsvergunning is niet aangevraagd

Het college van burgemeester en wethouders constateert dat er op een perceel een chalet is geplaatst zonder omgevingsvergunning. Het bouwen van een gebouw zoals een chalet buiten het bouwvlak is volgens het college in strijd met het bestemmingsplan. Nu legalisatie van de situatie niet mogelijk is moet er handhavend worden opgetreden, aldus het college. Omdat overtreding niettemin ook na meerdere waarschuwingen blijft voortduren, besluit het college een dwangsom op te leggen. De eigenaar van het chalet tekent daartegen bezwaar aan. Dit wordt afgewezen. Daarop gaat hij in beroep bij de rechtbank Overijssel.

Volgens de eigenaar is er geen sprake van een bouwwerk, omdat het chalet op wielen staat. Het chalet staat dan ook niet in directe verbinding met de grond, stelt hij. Er is volgens hem daarom geen omgevingsvergunning nodig. De rechter oordeelt dat uit eerdere uitspraken van de Raad van State volgt dat een mobiel object onder omstandigheden als bouwwerk kan worden aangemerkt. Voor de vergunningplicht is het voldoende dat de constructie op de plaats van bestemming direct of indirect steunt op de grond en een plaatsgebonden karakter heeft. De rechter oordeelt dat hiervan sprake is, nu het chalet direct met de grond verbonden is door de aangelegde riolering en de aansluiting op het gas-, water- en elektriciteitsnet. Het chalet moet volgens de rechter dan ook als bouwwerk worden beschouwd. Voor het plaatsen ervan is daarom een omgevingsvergunning nodig.

https://linkeddata.overheid.nl/document/ECLI:NL:RBOVE:2021:3169

Bron: Rechtbank Overijssel | jurisprudentie | ECLI:NL:RBOVE:2021:3169 ak_21_1022 en 1023 | 10-08-2021