Bij topfunctionaris hoort een top-uurtarief

15 maart 2022 | Ondernemingsrecht

De Ondernemingskamer (OK) stelt een bestuurder en commissaris aan bij een omroepstichting. Zij willen een hoger uurtarief dan de Wet normering topinkomens (WNT) toelaat. De Ondernemingskamer gaat daarmee akkoord.

In een conflict tussen de redactie en de directeur van L1 (de regionale omroep van Limburg) beveelt de Ondernemingskamer een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij de Stichting Omroep Limburg. Er wordt een onderzoeker benoemd, wiens onderzoek niet meer mag kosten dan 70.000 euro. Daarnaast benoemt de Ondernemingskamer een bestuurder en een commissaris. Beiden willen een uurtarief van 275 euro exclusief btw.

Wet normering topinkomens

De ondernemingsraad van L1 vindt dat te veel: het is meer dan de Wet normering topinkomens toelaat. Vervolgens vraagt de onderzoeker aan de Ondernemingskamer of het onderzoeksbedrag kan worden opgehoogd naar 115.606 euro. De ondernemingsraad vindt dat de kosten van het onderzoek in de pas moeten lopen met het publieke karakter en de financiële positie van L1. De wetgever heeft via de WNT een stelsel ontwikkeld voor aanvaardbare beloningen in de publieke sector en er is geen reden hiervan af te wijken.

Volgens de Ondernemingskamer moeten de OK-bestuurder en OK-commissaris worden aangemerkt als topfunctionarissen in de zin van de WNT. In 2022 stond het uurtarief op 206 euro (met een maximum van 28.600 euro per kalendermaand voor de eerste zes maanden; daarna 21.700 euro). Na de twaalfde maand geldt een maximale bezoldiging van 153.000 per kalenderjaar.

Uurtarief

De Ondernemingskamer kan, gelet op het bijzondere karakter van de OK-functionarissen, daar echter van afwijken, bijvoorbeeld als de zaak complex is. In dit geval zijn er veel betrokken partijen, tegengestelde belangen, verstoorde verhoudingen en moet er snel tot een oplossing worden gekomen. Dit alles stelt hoge eisen aan het functioneren van de OK-functionarissen en aan hun kennis en vaardigheden. Bovendien speelt dit alles zich af in een journalistieke omgeving. Hun handelen wordt nauwlettend gevolgd en uitgelicht, met een bijbehorend hoog afbreukrisico. De Ondernemingskamer acht daarom de verzochte beloning van 275 euro per uur (exclusief btw en zonder beloningsmaxima per kalenderjaar) redelijk.

Onderzoeksbudget

De onderzoeker heeft laten weten dat het budget niet toereikend is om zijn werk af te ronden, ook al heeft hij zijn uurtarief met 10 procent verlaagd en niet alle werkzaamheden gedeclareerd. De Ondernemingskamer vindt dat het onderzoek, waarmee ook publieke belangen zijn gediend, zorgvuldig en volledig moet worden uitgevoerd. Dit drukt wel zwaar op de financiële lasten van L1, zoals de ondernemingsraad stelt, maar dat is onvoldoende om het verzoek van de onderzoeker af te wijzen. Het gevraagde onderzoeksbudget komt de Ondernemingskamer niet onredelijk voor, zodat dit wordt verhoogd naar 115.606 euro, exclusief btw.

ECL:NL:GHAMS:2022:689

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2022:689

Bron: Gerechtshof Amsterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:GHAMS:2022:689 | 14-03-2022