Bezwaar maken tegen WOZ-waarde? Sommige bureaus maken er een potje van

29 augustus 2023 | Bestuursrecht

Wie het niet eens is met de WOZ-aanslag, kan daartegen in bezwaar en beroep gaan. Veel mensen maken daarbij gebruik van gespecialiseerde bureaus. Dat is niet altijd succesvol, leerde deze cliënt.

De man is eigenaar van een pand op een bedrijventerrein. De gemeente stelt de WOZ-waarde vast op € 58.000, wat de man te hoog vindt. Hij gaat in bezwaar (ongegrond) en in beroep bij de rechtbank Noord-Holland. Daarbij maakt hij gebruik van een extern bureau dat vaker WOZ-aanslagen aanvecht.

Geen marktanalyse

Deze gemachtigde stelt dat bij de waardering van het pand geen rekening is gehouden met de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de crisis in Nederland. De gemeente heeft verder geen marktanalyse verricht, niet het leegstandsrisico bepaald en geen taxatierapport overgelegd. Zo kan de WOZ niet worden vastgesteld. De pandeigenaar wil ook een vergoeding voor immateriële schade, omdat de gemeente te laat op zijn bezwaar heeft beslist.

Coronapandemie

De rechtbank is kritisch op de gemachtigde. Hij heeft ook stukken ingediend over de woning van zijn cliënt, maar dat is al afgehandeld door een andere gemachtigde. Volgens de rechtbank is de administratie van de gemachtigde ‘volstrekt onvoldoende geordend’. Hij doet zoveel WOZ-zaken dat hij kennelijk het zicht daarop is kwijtgeraakt. Volgens de rechtbank is er wel een taxatierapport en heeft de gemeente dit pand netjes vergeleken met drie andere panden op hetzelfde bedrijventerrein. De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne waren er op de waardepeildatum nog niet en kunnen dus niet van invloed zijn geweest op de WOZ-waarde. Het leegstandsrisico doet niet ter zake, oordeelt de rechtbank. De WOZ-waarde die de gemeente vaststelde, is correct.

Administratieve chaos

De rechtbank constateert dat de bezwaartermijn met vijf maanden is overschreden. Maar de gemachtigde zelf is daarvan de oorzaak. Die diende zinloze verzoeken over een betalingsregeling in, het verzoek over de WOZ-waarde van de woning had ook geen zin en is louter toe te schrijven aan de administratieve chaos op het kantoor van gemachtigde. Deze vertragingen kunnen niet worden afgewenteld op de gemeente. De rechtbank verlengt de behandeltermijn van twee jaar met vijf maanden, zodat de redelijke termijn niet is overschreden. Dan is er geen recht op schadevergoeding.

Niet naar behoren procederen

Door dit alles is de gemeente wel op kosten gejaagd. Door het indienen van ‘een brij van niet ter zake dienende stukken’ moest de gemeente hierin veel tijd investeren – er moesten zelfs externe deskundigen worden ingehuurd. De gemachtigde procedeerde ‘bij voortduring niet naar behoren’. Aan het eind van het liedje wordt de WOZ-waarde niet verlaagd, krijgt de pandeigenaar geen schadevergoeding maar moet hij juist de kosten (€ 375) vergoeden die de gemeente heeft gemaakt.

ECLI:NL:RBNHO:2023:7928

Bron:Rechtbank Noord-Holland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNHO:2023:7928| 27-08-2023