Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering maakt terecht onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen

20 april 2022 | Overeenkomstenrecht

Twee verzekerde bestuurders hebben geen recht op dekking bij een schikking na faillissement. Omdat dit bedrag door de vennootschap is betaald, hebben zij niet in hun verzekerde hoedanigheid als bestuurder verlies geleden.

Een vennootschap sluit een aansprakelijkheidsverzekering af voor de bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Twee jaar later gaat een van de bedrijven waar de vennootschap aandelen in heeft failliet. De curatoren stellen de bestuurders van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor schade als gevolg van onrechtmatig handelen.

In totaal betaalt de vennootschap een schikkingsbedrag van bijna anderhalve ton euro aan de curatoren. De verzekeringsmaatschappij weigert dit bedrag te vergoeden, en daarom stappen de vijf bestuurders (drie rechtspersonen en twee natuurlijke personen) naar de rechtbank Rotterdam.

Hoofdelijk aansprakelijk

Volgens de bestuurders is de aansprakelijkheidsverzekering geldig, omdat de curatoren hen hoofdelijk aansprakelijk hebben gesteld voor de schade. Deze verzekering is namelijk afgesloten met het doel om hen allen als bestuurders te verzekeren tegen bestuurdersaansprakelijkheid, ongeacht of zij een rechtspersoon of natuurlijk persoon zijn.

Geen dekking

Volgens de verzekeringsmaatschappij klopt dit niet: slechts twee bestuurders zouden als natuurlijk persoon in hun hoedanigheid van bestuurder als verzekerden onder de polis vallen. In de voorwaarden is een verzekerde gedefinieerd als een voormalige, huidige of toekomstige bestuurder van de rechtspersoon, voor zover handelend in hoedanigheid als verzekerde. Hieruit volgt dat volgens die voorwaarden alleen een natuurlijk persoon als bestuurder kan worden aangemerkt, en in dit geval betreft dit slechts twee van de eisers.

Ook deze twee bestuurders hebben echter geen recht op dekking. Volgens de voorwaarden betaalt de verzekeringsmaatschappij alleen het verlies dat geleden wordt door de verzekerde, behalve voor zover de rechtspersoon de verzekerde heeft schadeloosgesteld, in welk geval de rechtspersoon onder omstandigheden een aanspraak kan ontlenen aan de polisvoorwaarden.

Geen verlies geleden

De rechtbank gaat hierin mee. De verzekeringsmaatschappij heeft de dekking terecht en op goede gronden geweigerd. Omdat het bedrag door de rechtspersonen van de vennootschap aan de curator is betaald, en niet door de twee natuurlijke personen, hebben de verzekerde bestuurders zelf niet in de verzekerde hoedanigheid van bestuurder verlies geleden. Zij kunnen aan die bepalingen dus ook geen aanspraak op polisdekking ontlenen.

De rechtbank wijst de vorderingen daarom af.

ECLI:NL:RBROT:2022:2844

Bron: Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2022:2844, C/10/608432 / HA ZA 20-1122 | 19-04-2022