Bedrijfsvertrouwelijke informatie hoeft niet gedeeld te worden met tegenpartij

7 juli 2022 | Bestuursrecht

Omdat openbaarmaking van bedrijfsvertrouwelijke informatie voor de verstrekker ervan tot een onevenredig nadeel kan leiden, hoeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden de gegevens van drie studies in een beroepsprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) niet met de tegenpartij te delen. Daarbij weegt mee dat de tegenpartij de informatie ook niet nodig heeft om zijn zaak goed te bepleiten.

Een stichting die zich inzet tegen de mogelijk nadelige gevolgen van de lelieteelt in Drenthe maakt in 2019 bezwaar tegen verlenging van de toelating van twee gewasbeschermingsmiddelen. Begin 2020 wordt dit bezwaar afgewezen, waarop de stichting in beroep gaat bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Vertrouwelijke informatie

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (hierna: het college) legt hierna de vertrouwelijke versie van enkele gedingstukken over aan het CBb. Het gaat hierbij om aanvraagformulieren en drie studies. Het college laat weten dat alleen het CBb kennis mag nemen van bepaalde gegevens in deze stukken, en verwijst hierbij naar artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarin staat dat partijen die verplicht zijn inlichtingen te geven of stukken over te leggen, dit kunnen weigeren als sprake is van gewichtige redenen of de bestuursrechter kunnen mededelen dat alleen hij er kennis van mag nemen. Het CBb heeft de rechter-commissaris opgedragen hierover te beslissen.

Groot commercieel belang 

Twee van de studies moeten volgens het college vertrouwelijk blijven, omdat ze van groot commercieel belang zijn voor de toelatinghouders. De stichting heeft bovendien geen belang bij kennisneming van deze gegevens, nu het niet gaat om milieu-informatie of emissiegegevens en uit openbare informatie kan worden afgeleid hoe de studies zijn uitgevoerd. Van de derde studie mogen de meetmethodes niet bekend worden. Deze methodes zijn ontwikkeld door de derde-partij en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het gaat hier om concurrentie- en misbruikgevoelige informatie, aldus het college.

Belangenafweging 

De beslissing vergt een afweging van belangen, aldus de rechter-commissaris. Enerzijds speelt het belang dat beide partijen gelijkelijk beschikken over de voor het beroep relevante informatie en het belang dat het CBb beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak goed en zorgvuldig af te doen. Anderzijds kan openbaarmaking van bepaalde gegevens het belang van een of meer partijen onevenredig schaden, terwijl het college er belang bij heeft om de informatie, waaronder concurrentiegevoelige gegevens, die nodig is om de taken goed te kunnen uitoefenen ook in de toekomst kan aanleveren. 

Bedrijfsvertrouwelijke informatie

De drie studies bevatten bedrijfsvertrouwelijke informatie of concurrentiegevoelige gegevens, concludeert de rechter-commissaris. Met deze vertrouwelijkheid moet rekening worden gehouden, omdat openbaarmaking van deze informatie tot een onevenredig nadeel voor het college kan leiden, terwijl kennisneming van de gegevens door de stichting in dit geval niet noodzakelijk is om haar belangen goed te kunnen bepleiten. Beperking van de kennisneming van de drie studies is daarom gerechtvaardigd, zo oordeelt de rechter-commissaris.

ECLI:NL:CBB:2021:1106

Bron:College van Beroep voor het Bedrijfsleven| jurisprudentie| ECLI:NL:CBB:2021:1106 20/275| 03-05-2021