Bedrijf dat arbeids- en rusttijden niet correct registreert, moet rekening houden met forse boete

14 mei 2024 | Bestuursrecht

Een bedrijf dat de arbeids- en rusttijden van zijn personeel niet correct registreert, kan tegen een forse boete aanlopen. Dit bedrijf maakte dat mee, maar zag de boete wel gematigd.

Om na te gaan of een bedrijf de Arbeidstijdenwet naleeft, brengt de Arbeidsinspectie een bezoek. Het onderzoekt of arbeids- en rusttijden correct zijn geregistreerd. Nu dit niet het geval is, krijgt het bedrijf direct een bestuurlijke boete van € 11.250. Het boetebedrag voor het niet hebben van een deugdelijke registratie van arbeids- en rusttijden bedraagt € 10.000. Bij dit bedrijf werken tussen de 10 tot 50 werknemers, en dan wordt dit bedrag gecorrigeerd met factor 0,75. Verder wordt het boetenormbedrag voor een overtreding waarvoor direct een bestuurlijke boete wordt opgelegd vermenigvuldigd met 1,5. Als het bezwaarschrift van het bedrijf door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ongegrond wordt verklaard, stapt de directie naar de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Deugdelijke registratie

Van een deugdelijke registratie is sprake als in ieder geval de begin- en eindtijden en de pauzes van individuele werknemers zijn genoteerd, en dat dit feitelijk correct is. In dit bedrijf was van zes werknemers geen deugdelijke registratie bijgehouden. De urenregistratie van hen was niet in lijn met de verklaringen van de vennoten en van de werknemers. Volgens de minister is de registratie feitelijk niet correct en daarmee niet deugdelijk.

Vormvrij

De directie wijst erop dat de registratie vormvrij is. De Arbeidsinspectie heeft voor slechts vier weken de urenregistratie bekeken en ook alleen enkele getuigenverklaringen opgenomen, waaruit ook nog eens selectief is geciteerd. Dat geeft een vertekend beeld. Daar gaat de rechtbank echter niet in mee. Ook vennoten gaven toe dat de eindtijd weleens een uur eerder of later kon zijn. Werknemers verklaarden dat ze soms tot 17.00 uur werken en soms tot 15.00 uur, en ook wel eens op zaterdag. In de registratie staan als eindtijden steeds 16.15 uur, 16.30 uur of 16.45 uur vermeld, en nooit dat er op zaterdag wordt gewerkt. De gevoerde registratie van arbeids- en rusttijden kan dus feitelijk niet juist zijn.

Waarschuwing

De directie stelt dat de minister had moeten volstaan met een waarschuwing. De wet is niet misbruikt, het ging om onwetendheid over regelgeving. Maar de wet staat een waarschuwing niet toe, oordeelt de rechtbank. Bij een ondeugdelijke registratie wordt de Arbeidsinspectie gehinderd bij de uitoefening van haar taak. Voor zo’n overtreding moet direct een boete worden opgelegd.

Boete matigen

De minister had de boete wel moeten matigen. Het bedrijf had minder dan 10 werknemers in dienst. Daarom had een correctie met factor 0,50 in plaats van 0,75 moeten worden toegepast. Dit betekent dat de hoogte van de boete niet € 11.250 bedraagt, maar € 7.500.

ECLI:NL:RBZWB:2024:2598

Bron:Rechtbank Zeeland-West-Brabant| jurisprudentie| ECLI:NL:RBZWB:2024:2598| 15-04-2024