Algemene voorwaarden 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het vervaardigen en leveren van bescheiden, alsmede op alle overeenkomsten tot het schriftelijk verstrekken en/of ter beschikking stellen van informatie en/of overige werkzaamheden van Informanagement bv te Geldrop, hierna te noemen “Informanagement Legal”. 
 2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. 
 3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: op papier, per e-mail, per fax, online of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 
 5. De door Informanagement Legal te verstekken informatie zal in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Hieronder worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 
 7. Indien Informanagement Legal op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Informanagement Legal op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen. 
 8. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Informanagement Legal dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren (al dan niet via de website) aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen. 

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten 

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Informanagement Legal een door de wederpartij ondertekende overeenkomst heeft ontvangen. 
 2. Mondelinge afspraken binden Informanagement Legal eerst nadat deze schriftelijk door Informanagement Legal zijn bevestigd dan wel zodra Informanagement Legal met instemming van wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 
 3. Opdrachten van wederpartij dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht. 
 4. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Informanagement Legal pas bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. 
 5. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Informanagement Legal bindend. 

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes 

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Informanagement Legal zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door wederpartij wordt aanvaard, dan heeft Informanagement Legal het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De door Informanagement Legal gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit administratiekosten, verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. 
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Informanagement Legal niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen bescheiden tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 
 3. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven. 
 4. Indien de aanvaarding van wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Informanagement Legal hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 5. Informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Informanagement Legal is zo nauwkeurig mogelijk, maar geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 6. Alle kosten die bij offerte niet konden worden voorzien en die ontstaan doordat wederpartij wijzigingen in de opdracht aanbrengt, worden aan wederpartij doorberekend. 

Artikel 4: Inschakeling derden 
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Informanagement Legal het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Informanagement Legal. 

Artikel 5: Vertrouwelijke informatie 

 1. Informanagement Legal verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de wederpartij heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander tenzij Informanagement Legal ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en Informanagement Legal zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht. 
 2. Informanagement Legal zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. 
 3. Informanagement Legal staat er voor in dat haar personeel en andere personen die onder haar supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden. 
 4. Het is Informanagement Legal toegestaan te publiceren over de door haar verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de wederpartij hierbij gewaarborgd blijft. 

Artikel 6: Risico van opslag informatie 

 1. Informanagement Legal verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Informanagement Legal geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. 
 2. Wederpartij draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Informanagement Legal of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Informanagement Legal, haar directie en/of haar leidinggevend personeel. 

Artikel 7: Aanmelden dienstenplatform 

 1. De wederpartij zal pas toegang krijgen tot het dienstenplatform van Informanagement Legal als de wederpartij de voor aanmelding noodzakelijke stappen heeft doorlopen, alle hierbij gevraagde gegevens correct en volledig heeft ingevuld en de aanmelding is geaccepteerd door Informanagement Legal. De wederpartij zal per e-mail door Informanagement Legal worden geïnformeerd over een dergelijke acceptatie. Ingeval de door de wederpartij ingevoerde gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Informanagement Legal de wederpartij per e-mail verzoeken om binnen 14 dagen alsnog de juiste gegevens in te voeren. Na deze periode komt de aanmelding te vervallen. 
 2. Informanagement Legal behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren. 

Artikel 8: Gegevens 

 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat de door hem bij aanmelding of op enig later tijdstip aan Informanagement Legal verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de wederpartij zo spoedig mogelijk aan Informanagement Legal te worden doorgegeven door deze aan te passen op de website (www.Informanagement Legal.nl) of door de wederpartij per e-mail te worden doorgegeven aan Informanagement Legal. 
  De wederpartij vrijwaart Informanagement Legal voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 
 2. De door de wederpartij verstrekte gegevens zullen door Informanagement Legal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden geregistreerd ten behoeve de volgende 2 doelen: 
     a. het verlenen van de tussen partijen overeengekomen diensten; 
     b. het informeren van de wederpartij over ontwikkelingen ten aanzien van de website, de dienstverlening en/of nieuwe dienstverlening. 
 3. De door de wederpartij verstrekte gegevens zullen door Informanagement Legal niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de wederpartij aan enige derde worden verstrekt, tenzij Informanagement Legal ingevolge wet- of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is deze gegevens aan derden te verstrekken en Informanagement Legal zich in dat kader niet kan beroepen op een verschoningsrecht. 

Artikel 9: Levering en leveringstermijnen 

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de bescheiden moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Informanagement Legal haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 
 2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Informanagement Legal per transactie worden gefactureerd. 
 3. Het risico betreffende de geleverde papieren bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren bescheiden het pand of het magazijn van Informanagement Legal verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij. 
 4. Verzending van de bescheiden geschiedt op een door Informanagement Legal te bepalen wijze en voor haar rekening en risico. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst 

 1. Informanagement Legal kan niet eerder verplicht worden met de levering van de bescheiden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. 
 2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Informanagement Legal niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Informanagement Legal gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. 
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Informanagement Legal niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Informanagement Legal met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Informanagement Legal zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Informanagement Legal heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Informanagement Legal verrichte werkzaamheden c.q. leveringen. 
 4. Alle onkosten welke door Informanagement Legal worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 5. Indien – buiten de overeengekomen werkzaamheden – aanvullende c.q. extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal Informanagement Legal de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn. Meerwerk dient schriftelijk tussen Informanagement Legal en de wederpartij overeengekomen te worden. 
 6. Indien Informanagement Legal de wederpartij met betrekking tot de te vervaardigen bescheiden eerst een conceptversie doet toekomen, zal de wederpartij deze conceptversie controleren en zijn op- en/of aanmerkingen zo spoedig mogelijk, doch binnen een door Informanagement Legal te stellen termijn, aan Informanagement Legal kenbaar maken. Indien nodig wordt het concept door Informanagement Legal aangepast. Indien de wederpartij niet binnen de termijn zijn op- en of aanmerkingen kenbaar heeft gemaakt, zal Informanagement Legal na het verstrijken van de gestelde termijn de bescheiden definitief maken en publiceren c.q. verzenden.  
 7. Ingeval Informanagement Legal in reeds door de wederpartij goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is Informanagement Legal gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen. 

Artikel 11: Algemene verplichtingen wederpartij 

De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

 • de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. inlichtingen telkens in de door Informanagement Legal gewenste vorm en op de door Informanagement Legal gewenste tijdstippen aan Informanagement Legal ter beschikking worden gesteld; 
 • ingeval de wederpartij geen natuurlijke persoon is, binnen de onderneming van de wederpartij een vaste contactpersoon wordt aangewezen welke gemachtigd is namens de onderneming de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke beslissingen te nemen en handelingen uit te voeren; 
 • de door de wederpartij aan Informanagement Legal verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties en vrij zijn van virussen en/of defecten.
 1. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Informanagement Legal voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 
 2. De wederpartij dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het – al dan niet toegestaan – gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Informanagement Legal onmiddellijk te informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. 
 3. De dienstverlening die door Informanagement Legal krachtens de overeenkomst aan de wederpartij geleverd wordt mag slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectueel eigendom. 
 4. De wederpartij vrijwaart Informanagement Legal ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door Informanagement Legal geleverde bescheiden en verstrekte informatie. 
 5. De wederpartij draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de dienstverlening mogelijk te maken. 
 6. Het is de wederpartij niet toegestaan om:
  • zich te gedragen in strijd met de netetiquette; 
  • inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden; 
  • informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites; 
  • zich bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden; 
  • reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”; 
  • via de dienstverlening van Informanagement Legal aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Informanagement Legal dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-progamma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
  • zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is; 
  • zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens Informanagement Legal en/of derden. 
  • Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Informanagement Legal gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij

   Artikel 12: Duur en einde dienstverlening 

  1. De overeenkomst tot dienstverlening wordt aangegaan voor 1 (één) jaar. 
  2. De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige opzegging is de vergoeding over de gehele periode verschuldigd. 
  3. Ingeval Informanagement Legal de overeenkomst wenst te beëindigen zal zij hierbij een opzegtermijn van 2 maanden in acht nemen en de wederpartij per e-mail inlichten over de voorgenomen beëindiging. 
  4. Ingeval de wederpartij handelt in strijd met zijn verplichtingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden is Informanagement Legal gerechtigd de dienstverlening aan de wederpartij – zonder voorafgaande kennisgeving en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – per direct te beëindigen. 

  Artikel 13: Klachten, klachtbehandeling 

  1. Klachten over de bescheiden, dienstverlening en/of website kunnen door de wederpartij per brief of e-mail aan Informanagement Legal worden gemeld. 
  2. Een klacht dient zo spoedig mogelijk nadat het feit dat tot de klacht heeft geleid zich heeft voorgedaan aan Informanagement Legal te worden gemeld onder vermelding van alle voor de klacht relevante informatie, zodat Informanagement Legal in staat wordt gesteld deze klacht te onderzoeken en zo nodig adequaat te reageren op de klacht. Alle gevolgen voor het niet direct melden van de klacht zijn voor risico van de wederpartij. 
  3. Informanagement Legal zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht per e-mail een ontvangstbevestiging aan de wederpartij sturen waarin zij de wederpartij zal informeren over de verdere klachtbehandeling. 
  4. Ingeval een klacht gegrond is, is Informanagement Legal slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden. 

  Artikel 14: Aansprakelijkheid 

  1. Informanagement Legal kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Informanagement Legal, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 
  2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Informanagement Legal, haar directie en/of haar leidinggevend personeel. 
  3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Informanagement Legal, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde bescheiden c.q. diensten. 
  4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Informanagement Legal in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Informanagement Legal hiervoor verzekerd is. 
  5. Ook in het geval Informanagement Legal de afgesproken bescheiden c.q. diensten niet kan leveren, is Informanagement Legal niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer de niet levering van de desbetreffende bescheiden c.q. diensten het gevolg is van een aan Informanagement Legal toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van Informanagement Legal lag. 
  6. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van Informanagement Legal en de telecommunicatieleverancier van Informanagement Legal. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Informanagement Legal, zodat Informanagement Legal ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden. 
  7. Informanagement Legal is voor het in stand houden van, alsmede voor de bereikbaarheid van de website afhankelijk van haar providers. Informanagement Legal zal zich naar haar beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de website en/of het gebruik van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan – hoewel Informanagement Legal hier naar streeft – in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de website, correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de website en/of de dienstverlening. 
  8. Informanagement Legal heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van de website, de website tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal Informanagement Legal de te verrichten (onderhouds)werkzaamheden tijdig op de website vermelden. 
  9. De wederpartij verliest diens rechten jegens Informanagement Legal, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Informanagement Legal tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: 
  10. de wederpartij Informanagement Legal niet binnen 7 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan Informanagement Legal gerichte aangetekende brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten; 
  11. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en adviezen van Informanagement Legal strijdig gebruik van de bescheiden c.q. de dienstverlening door de wederpartij; 
  12. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens die door of namens de wederpartij aan Informanagement Legal zijn verschaft; 
  13. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Informanagement Legal; 
  14. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij bewerkingen van c.q. wijzigingen in de bescheiden heeft uitgevoerd c.q. aangebracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Informanagement Legal. 

  Page Break 

  Artikel 15: Betaling 

  1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
  2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald, 1. zal de wederpartij aan Informanagement Legal een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend; 
   2 zal de wederpartij, na daartoe door Informanagement Legal te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00; 
   3. heeft Informanagement Legal het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Informanagement Legal zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden. 
  3. Ter keuze van Informanagement Legal kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 
  4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Informanagement Legal bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Informanagement Legal het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 
  5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
  6. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Informanagement Legal heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 

  Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten 

  1. Informanagement Legal is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Informanagement Legal geleverde diensten en de hieraan ten grondslag liggende door Informanagement Legal vervaardigde bescheiden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
  2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Informanagement Legal voorbehouden. 
  3. Het is Informanagement Legal toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten. 

  Artikel 17: Overmacht 

  1. Ingeval er sprake is van overmacht is Informanagement Legal gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
  2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Informanagement Legal, van de door haar ingeschakelde derden of providers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Informanagement Legal. 
  3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Informanagement Legal tot aan dat moment na te komen. 
  4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers van Informanagement Legal of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d. alsmede internet- of elektriciteitsstoringen of defecten in computer- of overige voor de dienstverlening benodigde apparatuur van Informanagement Legal. 

  Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid

  1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Informanagement Legal gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij: 
   • in staat van faillissement wordt verklaard;  
   • (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; 
   • door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 
   • onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 
   • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

     

   1. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

   Artikel 19: Ontbinding, annulering 

   1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen. 
   2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen. 
   3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen. 
   4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Informanagement Legal een door Informanagement Legal nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Informanagement Legal te vergoeden. Informanagement Legal is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen. 
   5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Informanagement Legal ter zake. 
   6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. 
   7. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op alle annuleringen en/of opzeggingen voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk andere annulering- of opzegbepalingen zijn overeengekomen in enige overeenkomst. 

   Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

   1. Op de tussen Informanagement Legal en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 
   2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Informanagement Legal de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Informanagement Legal is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. 
   3. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Informanagement Legal gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

     

    Datum: 1 september 2021