Adoptie kan worden herroepen, ook al is aanvraag te laat ingediend

18 april 2023 | Personen- en familierecht

Wie geadopteerd is, kan de adoptie ‘herroepen’. Daarvoor gelden wel wettelijke voorwaarden. Maar zelfs als daaraan niet is voldaan, bijvoorbeeld wanneer het herroepingsverzoek te laat is ingediend, kan de rechtbank de adoptie herroepen.

Een vrouw is geboren in India en geadopteerd door Nederlandse ouders. Op latere leeftijd vraagt zij de rechter de adoptie te herroepen. Ook wil ze af van de geslachtsnaam die ze bij de adoptie heeft gekregen. De rechtbank Rotterdam, die het verzoek behandelt, constateert dat niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor herroeping van de adoptie. Herroeping moet in het belang zijn van de geadopteerde, de rechter moet de redelijkheid van de herroeping inzien én het verzoek moet zijn ingediend tussen het 20e en 23e levensjaar van de geadopteerde – niet eerder en niet later. Deze vrouw is 36.

Family life

De vrouw beroept zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waarin het recht op family life is opgenomen. Zij vindt dat de wettelijke termijn voor het indienen van het adoptieverzoek in strijd is met dit recht. Haar wens om de familieband met haar adoptieouders te verbreken moet volgens haar zwaarder wegen dan het onverkort in stand houden van de aanvraagtermijn. Bovendien had zij het verzoek niet binnen de gestelde termijn kunnen indienen, omdat zij er toen door jeugdtrauma’s emotioneel nog niet aan toe was om de adoptie te laten herroepen.

Rechtszekerheid

De rechtbank vindt dat het stellen van deze termijn de rechtszekerheid waarborgt en de belangen van betrokkenen beschermt, zoals de adoptieouders. De termijn is ook bedoeld om te voorkomen dat puur materiële en zelfs onedele motieven een rol spelen. Hiervan is in deze zaak geen sprake, vindt de rechtbank. Verder zijn ook anderen dan de vrouw, die rechtstreeks in hun belangen kunnen worden getroffen door de adoptieherroeping, in deze procedure betrokken. De adoptieouders hebben geen bezwaar tegen de herroeping. In dit geval acht de rechtbank de wettelijke termijn voor het indienen van het herroepingsverzoek niet verenigbaar met het EVRM. Dit betekent dat de vrouw ontvankelijk is in haar verzoek.

Mismatch

De rechtbank ziet in dat herroeping van de adoptie redelijk en in het belang van de vrouw is. Er is sprake van een mismatch tussen haar en de adoptieouders. Daardoor heeft de identiteit van de vrouw zich niet goed kunnen ontwikkelen. Na herroeping hoopt zij van de adoptieouders los te komen en een eigen identiteit te ontwikkelen. De rechtbank wijst het verzoek tot herroeping van de adoptie toe. Dan houdt de familierechtelijke betrekking met adoptiefouders op te bestaan en herleeft de juridische band met de oorspronkelijke familie. Als kind had de vrouw nog geen geslachtsnaam, wat niet ongebruikelijk is in India. Om die reden bepaalt de rechtbank ook dat van de vrouw geen geslachtsnaam bekend is.

ECLI:NL:RBROT:2023:2808

Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2023:2808 C/10/643763 / FA RK 22-5996| 29-03-2023